Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku

Krajina je v současnosti nejvýznamnějším nositelem stop historických a kulturních proměn našich zemí. Pro pravěk je dokonce svědkem jediným. Jednou z výjimečných oblastí, které budou předmětem našeho výzkumu, je z hlediska stavu dochování archeologických památek i krajiny Českomoravská vrchovina a přilehlá jihozápadní Morava. Geologicky se jedná o území západní části Českého masivu a jeho jv. svahů v širším povodí Svratky. Právě zde, na okraji staré jihomoravské sídelní oblasti, lze sledovat postupné proměny osídlení v pravěku a středověku. Stejně jako v minulosti tak i dnes jde o periferní území, které sice není tak výrazně poznamenáno probíhající destrukcí historické kulturní krajiny rozsáhlou výstavbou, nicméně i zde naše archeologické dědictví postupně mizí, zvláště při budování vodních nádrží a intenzivní zemědělskou a lesní činností. Hlavním cílem projektu je zpřístupnit informace o historické krajině, a ve vazbě na přírodní prostředí sledovat její vývoj. Důraz bude kladen na souhrn a revizi dosavadních poznatků a na metodiku dokumentace a ochrany ohrožených archeologických památek: pravěkých a raně středověkých opevnění a mohylníků, dále středověkých zaniklých vsí, hradů, tvrzí a drobných fortifikací, důlních děl a cest. Základním výstupem projektu bude webový geografický informační systém, který nebude zahrnovat pouze tradiční vymezení archeologických lokalit jako kartografických bodů, či polygonů, ale bude vizualizovat celé sídlení oblasti, případně menší území (např. plužiny zaniklých vesnic) ve vazbě na přírodní podmínky. Tímto novým přístupem ke struktuře krajiny chtějí zúčastněné instituce nabídnout státní správě, krajské samosprávě a vlastníkům nemovitostí nástroj k řešení dlouhodobých záměrů pro management kulturní krajiny. Bohatství, různorodost a velmi dobrý stav archeologických památek na Českomoravské vrchovině nabízí velké možnosti turistickému ruchu. Součástí projektu budou tedy i návrhy jejich prezentace včetně různých kulturních aktivit.

Kontaktní informace

Stránka projektu na webu Masarykovy univerzity

Veřejná část databáze

vstoupit

Mapy vytvořené v rámci projektu NAKI

Dílčí cíl - pravěké osídlení
Dílčí cíl - feudální sídla
Dílčí cíl - výrobní a těžební areály